FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu


Nagłówek

FAQ

Grupowe poradnictwo zawodowe

Grupowe poradnictwo zawodowe to forma pracy doradczej, w ramach której uczestnicy pracują nad rozwiązaniem swojego problemu zawodowego bądź rozwojem swoich  zasobów wraz z innymi uczestnikami, a także nabywają umiejętności w zakresie poszukiwania pracy. Doradca zawodowy pełni rolę "przewodnika" inspirującego i stymulującego grupę do wypracowania rozwiązań. Proces doradczy przebiega poprzez rozwiązywanie zadań i wykonywanie ćwiczeń, indywidualnych i grupowych. Przebieg  ćwiczeń oraz jego efekty omawiane są na forum grupy. Uczestnicy dzielą się swoimi przemyśleniami wskazując sobie wzajemnie drogi do rozwiązania swoich problemów.

Porada grupowa jest prowadzona w formie zajęć warsztatowych dla grupy, która liczy nie więcej niż 16 osób.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe to usługa mająca na celu pomoc w rozwiązaniu problemu zawodowego osoby zgłaszającej się do doradcy zawodowego. Problem zawodowy dotyczyć może wyboru lub zmiany zawodu, wyboru miejsca pracy, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia czy planowania rozwoju zawodowego, a także braku umiejętności poszukiwania pracy oraz obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej.

Porada indywidualna polega na bezpośrednim telefonicznym lub z wykorzystaniem  systemów teleinformatycznych kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Porady prowadzone są w formie rozmowy doradczej, w ramach której pracownik UP określa, wspólnie z osobą korzystającą z porady, jej problem zawodowy i sposoby jej rozwiązania, a także przygotowuje do lepszego radzenia sobie z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy.

Jak skorzystać z grupowego poradnictwa zawodowego?

Aby skorzystać z porady grupowej należy śledzić udostępniony przez urząd pracy wykaz porad, zawierający nazwy i terminy spotkań, organizowanych w okresie kwartału danego roku kalendarzowego a następnie zgłosić swoje uczestnictwo organizatorowi warsztatów. Wykaz porad grupowych zamieszczany jest na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu i na stronie internetowej odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy z określeniem terminu i sposobu przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w poszczególnych poradach.

Jak skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego?

Osoby, które pragną skorzystać z usługi poradnictwa indywidualnego powinny skontaktować się z urzędem pracy i zgłosić chęć uczestnictwa w spotkaniu indywidualnym z doradcą zawodowym. W odpowiedzi zostanie zaproponowany termin spotkania.
 
Poradę indywidualną można uzyskać również na odległość, wówczas osoba zgłaszająca kontaktuje się z doradcą zawodowym za pomocą telefonu lub przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.

Jakie są korzyści grupowego poradnictwa zawodowego?

Najczęściej osiągane efekty poradnictwa grupowego:
 • nabycie umiejętności prezentacji własnej osoby w kontaktach z pracodawcami;
 • wzrost motywacji i wiary w skuteczność podejmowanych działań;
 • określenie potencjału zawodowego;
 • określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
 • zwiększenie samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia;
 • zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej;
 • dokonanie analizy rynku pracy pod kątem własnych możliwości i preferencji zawodowych;
 • usystematyzowanie wiedzy klienta o sobie;
 • podjęcie decyzji zawodowej dotyczącej wyboru zawodu lub przekwalifikowania czy uzupełnienie wykształcenia;
 • określenie celu zawodowego;
 • uzyskanie wiedzy na temat form wsparcia oferowanych przez urząd pracy.

Kto może skorzystać z grupowego poradnictwa zawodowego?

Z usług poradnictwa zawodowego oferowanego przez Publiczne Służby Zatrudnienia może skorzystać każda pełnoletnia osoba, która zdecyduje się na taką formę wsparcia. Urzędy pracy (powiatowe i wojewódzkie w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) świadczą poradnictwo zawodowe zarówno osobom zarejestrowanym, jak i niezarejestrowanym.

Kto może skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego?

Z usług poradnictwa zawodowego oferowanego przez Publiczne Służby Zatrudnienia może skorzystać każda pełnoletnia osoba, która zdecyduje się na taką formę wsparcia. Urzędy pracy (powiatowe i wojewódzkie w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) świadczą poradnictwo zawodowe zarówno osobom zarejestrowanym, jak i niezarejestrowanym.

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców

Poradnictwo zawodowe jest usługą, w ramach której pracodawcy krajowi mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy doradców zawodowych zatrudnionych w urzędzie pracy.
 
Poradnictwo zawodowe świadczone przez urzędy pracy, adresowane do pracodawców, obejmuje:
 • pomoc w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
Pomoc udzielana jest poprzez porady zawodowe, informacje na temat rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia. Doradca zawodowy może pomóc w procesie rekrutacji, począwszy od określenia cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu, poprzez pomoc w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Pomoc pracodawcy w doborze kandydatów może być świadczona wtedy, gdy PUP przyjmie do realizacji ofertę pracy od tego pracodawcy. Następnie pracodawca winien złożyć w urzędzie pracy pisemny wniosek (zobacz jakie informacje powinien zawierać wniosek), o możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydatów na miejsce/a pracy zgłoszone przez niego w ofercie pracy. Wniosek ten może być złożony równocześnie z ofertą pracy.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko lub nazwę pracodawcy,
 • adres,
 • numer telefonu i faksu,
 • adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada tego typu środki komunikacji,
 • imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • określenie zakresu oczekiwanej pomocy.
W przypadku potrzeby indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawca powinien dołączyć listę osób zawierającą:
 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • numer identyfikacji podatkowej pracodawcy NIP.
Usługi z zakresu poradnictwa dla pracodawców są realizowane zgodnie z zasadami:
 • dostępności usług poradnictwa zawodowego,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę